Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry ja sen kotipaikka on Lohja, toimialueena Lohjan kaupunki.

2. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää agilityharrastusta omalla alueellaan. Päämääräänsä yhdistys pyrkii antamaan opastusta, neuvoja ja koulutusta harrastajille sekä järjestämällä kilpailuja ja tapahtumia ko. lajin puitteissa. Pyrimme osallistumaan kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin.

4. Yhdistys liittyy jäseneksi Suomen Kennelliittoon, Uudenmaan kennelpiiriin ja mahdollisiin muihin agilityharrastuksen parissa toimiviin koti- tai ulkomaisiin kenneljärjestöihin.

5. Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi- tai perhejäseniä. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka kirjallisesta hakemuksesta hallitus yksimielisesti hyväksyy. Jäsen saa äänioikeuden suoritettuaan kulloinkin voimassaolevan jäsenmaksun. Kunniajäsenet valitsee yleinen kokous.

6. Jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa. Erottaminen vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kehoituksista huolimatta, toteaa hallitus päätöksellään hänet eronneeksi. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

7. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen vuosikokous, joka pidetään lokakuussa. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Valtakirjojen tarkastus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • Valitaan kokoukselle sihteeri
 • Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi
 • Esitetään hallituksen laatima vuosi- eli toimintakertomus, varainhoitokertomus sekä tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta
 • Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 • Valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
 • Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
 • Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys
 • Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Jäsen joka haluaa asian sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on se kirjallisesti esitettävä hallitukselle kokousta edeltävän kuukauden 1. päivään mennessä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jota hän saa käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Jäsen saa kuitenkin äänestää enintään kahdella valtakirjalla oman äänensä lisäksi. Valtakirja voidaan antaa vain toiselle yhdistyksen jäsenelle.

8. Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen julkaisussa tai internett-sivuilla tai lähetetään jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

9. Yhdistyksen johdosta ja hallinnasta huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset arvotaan. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi viimeksi mainittua voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:

 • Kutsua yhdistys kokouksiin
 • Valmistaa kokouksille esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
 • Päättää jäsenten ottamisesta yhdistykseen sekä päättää jäsenten erottamisesta huomioon ottaen mitä yhdistyslaissa on säädetty
 • Muodostaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja joukkueet ottaen huomioon yhdistyksen kokousten päätökset

10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai hallituksen valtuuttama henkilö.

11. Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen yksimielinen päätös tai vähintään 2/3 annettujen äänten kannatus, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kahdessa yhdistyksen kokouksessa.

12. Yhdistyksen lopettamiseksi vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään kahden viikon väliajalla pidetyn kokouksen päätös. Toisen kokouksista tulee olla sääntömääräinen kokous. Lopettamispäätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.

13. Jos yhdistys lopetetaan, lankeaa sen omaisuus jollekin agility-asiaa ajavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.

14. Muutoin noudatetaan, mitä laissa yhdityksistä sanotaan.